Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Buitinių paslaugų skyrius

Vilniaus g. 27, 76279 Šiauliai
Tel. (8 41) 50 37 01
Faks. (8 41) 52 45 58
El. paštas buitininku.sk@sprc.lt
saugi mokykla.png

Pilotinis projektas „Saugi mokykla“

„Saugios mokyklos kūrimas per aktyvaus pilietiškumo skatinimą ir mokyklos bendruomenės įgalinimą“

2013 11 05


 Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių, o Norvegijos finansinio mechanizmo parama yra skirta 12 naujųjų Europos Sąjungos šalių.

EEE finansinių mechanizmų NVO programos Lietuvoje fondo remiamą projektą „Saugios mokyklos kūrimas per aktyvaus pilietiškumo skatinimą ir mokyklos bendruomenės įgalinimą“ nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. vykdo ir VO „Gelbėkit vaikus“. Projekto tikslas – sukurti saugią aplinką 24-iose pasirinktose Lietuvos mokyklose (8 savivaldybėse), skatinti aktyvų pilietiškumą jų bendruomenėse, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo dalyvavimui sprendimų priėmimo procesuose. Jo veiklose suplanuoti patyčių prevencijos, advokacijos mokymai, supervizijos vaikams ir jaunimui, mokyklos bendruomenėms, 8 savivaldybių vietinėms bendruomenėms, veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms. Taip pat numatyta atlikti patyčių paplitimo studiją bei parengti rekomendacijas patyčių prevencijos stiprinimui, kurios bus aptartos vietos savivaldybėse apskrito stalo diskusijų metu. Mokiniams ir jaunimui numatyta edukacinė stovykla, o projekto rezultatai bus pristatyti baigiamojoje nacionalinėje konferencijoje.

Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009-2014 metus. Šiuo laikotarpiu šalims paramos gavėjoms iš viso skirta 1 milijardas 79 milijonai eurų (Lietuvai – 84 milijonai eurų) Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti. Planuojama, kad parama bus paskirstyta iki 2014 m., o paramos įgyvendinimo laikotarpis tęsis iki 2016 m. vidurio.

Daugiau informacijos apie EEE Finansinių Mechanizmų Valdybą: www.eeagrants.com

Daugiau informacijos apie projektą:
VO „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė Rasa Dičpetrienė, Tel. 8 615 10082

http://gelbvaik.lt/ka-mes-darome/kova-pries-smurta/saugios-mokyklos-kurimas-per-aktyvaus-pilietiskumo-skatinima-ir-mokyklos-bendruomenes-igalinima/

 

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO NVO PROGRAMOS LIETUVOJE FONDAS

PROJEKTO PAVADINIMAS

Saugios mokyklos kūrimas per aktyvaus pilietiškumo skatinimą ir mokyklos bendruomenės įgalinimą


Projekto problema. UNICEF 2013 m. tyrimas rodo, kad Lietuva tarp tirtų 29 valstybių yra vienintelė šalis, kur patyčias patiria daugiau nei 50% vaikų; Pasaulinės sveikatos organizacijos tyrimai rodo, kad patyčias Lietuvoje patiria ~60-70% vaikų; daugiau nei 50% vaikų patiria smurtą namuose (Delfi, VO „Gelbėkit vaikus, kt. tyrimai). Kasmet Lietuvoje nusižudo ~540 vaikų, dažnai dėl patyčių ir smurto artimoje aplinkoje (Lietuvos statistikos departamento metraštis, 2010).

Tuo pačiu metu vaikai/jaunimas, vietos bendruomenės turi ribotas galimybes dalyvauti šios ir kt. socialinių problemų sprendime. Kaip parodė 2012 m. atliktas VO „Gelbėkit vaikus“ tyrimas, vaikų/jaunimo dalyvavimas dažnai yra suvokiamas kaip dalyvavimas užklasinėje veikloje.

Projekto tikslas – kurti saugią mokyklos aplinką 8 savivaldybėse per aktyvaus pilietiškumo skatinimą ir visos mokyklos bendruomenės įgalinimą, ypatingą dėmesį skiriant vaikų ir jaunimo dalyvavimui sprendimų priėmimo procesuose.

Projekto tikslinė grupė – vaikai ir jaunimas; vietos lygmeniu dirbančios NVO (ypatingai jaunimo NVO); 24 mokyklos; 8 savivaldybių bendruomenės.

Bus sustiprintas aktyvus pilietiškumas (patys vaikai, jauni žmonės, vietos ir mokyklų bendruomenės aktyviai įsitrauks į patyčių/smurto problemos sprendimą vietos lygmeniu; įsitrauks į sprendimų priėmimo procesą); išaugs vietos NVO įsitraukimas į politikos formavimo ir sprendimo priėmimo procesus, o mokymų dėka sustiprės NVO advokacijos įgūdžiai, ryšiai su vietos bendruomene.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS
Veikla Aprašymas
1.1. Įgalinimo mokymai ekspertams-praktikams

4 Įgalinimo mokymai ekspertams - praktikams (12+15 žmonių), lapkritis-sausis, planuojami mokymai Vilniuje, Šiauliuose, Jurbarke, Rokiškyje

Pilotinio modelio „Saugi mokykla“ išbandyme, siekiant nustatyti jo privalumus ir trūkumus, ir atitinkamai koreguoti, dalyvavo 12 praktikų-ekspertų (socialinių pedagogų, dirbančių mokyklose), todėl jie jau turi tinkamos praktinės patirties. Šio Projekto metu praktikams-ekspertams bus organizuoti mokymai, kurie įgalins juos mokyti kitus specialistus ir padėti diegti patyčių prevencijos modelį kitose mokyklose/regionuose.

1.2. Mokymai vaikams ir jaunimui


16 Mokymų vaikams ir jaunimui (80 žmonių), 1 mokymai lapkritis-sausis ir 2 mokymai balandis-gegužė Siekiant įgalinti vaikus ir jaunimą dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, skatinti vaikų ir jaunimo dalyvavimą, didinti vaikų ir jaunimo žinias ir gebėjimus vaiko ir žmogaus teisių srityje, vaikams/jaunimui bus organizuota po 2 mokymus 8 savivaldybėse. Mokymai apims šias temas: vaiko ir žmogaus teisės, jų praktinis įgyvendinimas; vaikų ir jaunimo dalyvavimo galimybės; aktyvus pilietiškumas.
1.3. Vaikų ir jaunimo rekomendacijos


Vaikų ir jaunimo rekomendacijos vietos savivaldybėms (8 savivaldybėms), sausis
Po pirmųjų mokymų, vaikai/jaunimas 8 savivaldybėse rengs rekomendacijas, kaip galima būtų mažinti patyčių/smurto paplitimą vietos bendruomenėje, skatinti toleranciją ir pagarbą žmogaus teisėms, ir kokiu būdu patys vaikai/jaunimas galės prisidėti prie šių rekomendacijų įgyvendinimo. Rekomendacijos bus pristatytos pačių vaikų/jaunimo apskritų stalų savivaldybėse metu , kai vaikai/jaunimas, kartu su vietos valdžios atstovais pasirinks 1-3 rekomendacijas, kurias įgyvendins savo bendruomenėje po Projekto pabaigos.

1.4. Patyčių paplitimo studija

 


Patyčių paplitimo studija (8 savivaldybėse), spalis-sausis
Projekto pradžioje bus atlikta patyčių ir smurto paplitimo studija 8 savivaldybėse, kuri leis įvertinti situaciją, o vėliau turėti tinkamus argumentus atstovavimui, skatinant sprendimų dėl patyčių/smurto prevencijos vietiniu lygmeniu priėmimą. Studijos metu bus įvertinti tokie veiksniai kaip: patyčių ir smurto paplitimas vietiniu lygmeniu 8 savivaldybėse; vietiniu lygmeniu prieinamos prevencinės programos, veiklos ir paslaugos, tame tarpe NVO veikla patyčių ir smurto prevencijos srityje; mokyklos bendruomenių narių nuomonė dėl patyčių paplitimo ir galimybių sėkmingai spręsti šią problemą.
1.5. Mokymai patyčių prevencijos tema mokyklos bendruomenei


16 Mokymų patyčių prevencijos tema mokyklos bendruomenei (150 unikalių dalyvių), sausis-birželis
Mokymai patyčių prevencijos tema organizuojami visai mokyklos bendruomenei – mokiniams, jų tėvams, administracijai, specialistams, kt. bendruomenės nariams. Mokymų metu visa mokyklos bendruomenė mokoma žinių ir konkrečių metodų/priemonių, kaip mokykla gali sėkmingai mažinti patyčių/smurto apraiškas savo aplinkoje, skatinti pozityvų bendravimą.
1.6. Edukacinė stovykla

 

Edukacinė stovykla (60 žmonių), birželis
Siekiant paskatinti mokyklų bendravimą ne tik savo bendruomenės lygmeniu, bet ir regionų lygmeniu, bus organizuota 1 edukacinė stovykla. Stovyklos metu dalyviai bus paruošti savarankiškai sėkmingai spręsti patyčių mokykloje problemą ir kurti saugią mokyklos aplinką. Dalyviai kiekvieną dieną dirbs su profesionaliais lektoriais, kurie mokys vaikus ir specialistus žinių ir įgūdžių, kaip spręsti patyčių problemą, padės sukurti prevencinius planus dėl patyčių sprendimo, kuriuos vėliau dalyviai įgyvendins savo mokyklose.

1.7. Metodinių kompaktinių diskų leidyba


Metodinių kompaktinių diskų leidyba (1000 vnt.), spalis-lapkritis
Bus išleistas ( interaktyvus patyčių atvejų sprendimas) kompaktinis diskas, kurį mokyklų socialiniai pedagogai ir mokytojai galės sėkmingai taikyti praktinėje veikloje, mokydami mokyklos bendruomenę (vaikus, tėvus, kt.) apie patyčias ir jų prevenciją.

2.1. Mokymai vietos NVO ir bendruomenės nariams

 

3 po 2 d.d Mokymai vietos NVO ir bendruomenės nariams (45 unikalūs dalyviai), vasaris-balandis
Siekiant stiprinti vietiniu lygmeniu dirbančias NVO, didinti jų įtaką bendruomenės gyvenimui, bus organizuoti advokacijos ir vaikų bei jaunimo dalyvavimo įgalinimo mokymai vietos lygmeniu dirbančioms NVO. Taip pat bus skatinamas vaikų ir jaunimo dalyvavimo įgalinimas, didesnis NVO atvirumas ir prieinamumas bendruomenei. Augs NVO įtaka bendruomenės gyvenime, didesnis NVO įsitraukimas į sprendimų priėmimą, kadangi šiuo metu didžioji dalis NVO labiau orientuojasi į paslaugų teikimą nei į atstovavimo veiklas.

3.1. Supervizijos ir konsultacijos
96 Supervizijos ir konsultacijos (8 savivaldybėse), vasaris-2014 m. rugsėjis
Projekto vykdymo metu bus organizuojamos 96 supervizijos/konsultacijos, kurios leis mokykloms nagrinėti sunkumus, su kuriais jos susiduria organizuodami patyčių prevenciją;

3.2. Apskrito stalo susitikimai 8 savivaldybėse

8 Apskrito stalo susitikimai 8 savivaldybėse (80 unikalių dalyvių), sausis-vasaris
Bus organizuota po 1 apskritą stalą 8 savivaldybėse, kurių metu vietinės NVO (ypač jaunimo NVO), mokyklų bendruomenės (įtraukiant visus dalyvius – vaikus ir jaunimą, mokytojus, administraciją, specialistus) kartu su vietos valdžios atstovais aptars patyčių ir smurto problemą bendruomenėje. Bus aptarta pati problema, NVO, mokyklų ir vietos valdžios siūlomi sprendimai, bendro darbo galimybės. NVO ir mokyklos galės pateikti savo pasiūlymus vietos valdžios atstovams, siekiant įtakoti sprendimus vietos lygmeniu, kurie įgalins sėkmingesnį ir paprastesnį patyčių ir smurto prevencijos procesą.

3.3. Baigiamoji nacionalinė konferencija
Baigiamoji nacionalinė konferencija (80 žmonių), 2014 m. rugsėjo 16 d.

Projekto pabaigoje bus organizuota konferencija, kurios metu bus pristatyti Projekto rezultatai, patyčių ir smurto mokykloje prevencijos modelis.


 

video_parastes.gif